Facebook
Instagram
Кері байланыс

Мобильді қосымша (пайдалану шарттары)

Qazaqoil мобильді қосымшасын пайдалану туралы
пайдаланушы келісімі

 

  1. Терминдер мен анықтамалар

1.1. Пайдаланушы-Қосымшаны мобильді құрылғыға орнатқан жеке тұлға;

1.2. Меншік иесі – «PetroRetail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

1.3. Қосымша – «QazaqOil» мобильді қосымшасы.

 

  1. Жалпы ережелер

2.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі — Келісім) Келісімде көрсетілген шарттарда «QazaqOil» мобильді қосымшасын (бұдан әрі – Қосымша) пайдалану кезінде туындайтын «PetroRetail» ЖШС (бұдан әрі-Меншік иесі) мен пайдаланушы арасындағы қатынастарды реттейді.

2.2.  «QazaqOil» мобильді қосымшасын пайдалануды бастамас бұрын Пайдаланушы осы Келісімнің мәтінімен танысуға міндеттенеді. Егер Пайдаланушы қандай да бір жеке ережемен немесе жалпы Келісіммен келіспесе, ол оның кез келген пайдалануын тоқтатуға міндетті.

2.3. Пайдаланушының мобильді құрылғыға «QazaqOil» мобильді қосымшасын орнатуы және пайдалануы Пайдаланушының осы Келісімнің төменде келтірілген барлық шарттарын сөзсіз және толық қабылдайтынын және сақтауға міндеттенетінін білдіреді.

2.4. Меншік иесі Қосымшаны жетілдіруді және өзгертуді, кейбір функциялар мен мүмкіндіктерді енгізуді, жоюды көздейді, осыған байланысты осы Келісімді меншік иесі біржақты тәртіппен өзгертуі және/немесе толықтыруы мүмкін. Осы Келісімге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілгеннен кейін Қосымшаны пайдалануды жалғастыру Пайдаланушының осындай өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келісуін растайды. Пайдаланушы көрсетілген құжаттардың қандай да бір ережелерімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы қосымшаны пайдалануға құқығы жоқ.

2.5. Осы Келісімнің шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы Меншік иесінің оның деректерін, оның ішінде Пайдаланушы қосымшаға енгізген дербес деректерін өңдеуге, сондай-ақ хабарламалар мен push-хабарламалар жіберуге өзінің келісімін растайды.

2.6. Осы Келісім осы қосымшаның барлық пайдаланушыларына қолданылады, оны пайдалану процесін, сондай-ақ оның функционалдығын сипаттайды.

  1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Пайдаланушы Қосымшаны Келісімде көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған мақсаттарда және тәртіппен ғана пайдалануға құқылы;

3.2. Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын тиісінше сақтауға міндеттенеді.

3.3. Қосымшаны мобильді құрылғыға орнатпас бұрын, Пайдаланушы сайтта, орналастырылған Қосымша туралы барлық ақпаратпен, оның ішінде Мобильді қосымшадағы жұмыс жасау нұсқаулығымен танысуға міндетті. Қосымшаны мобильді құрылғыға орнату Пайдаланушының осы тармақта көрсетілген міндеттемені орындағанын растайды. Осы Келісімнің шарттарымен келіспеген жағдайда, Пайдаланушының Қосымшаны пайдалануы дереу тоқтатылуға тиіс.

3.4. Пайдаланушы өзінің мобильді құрылғысының сақталуын қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қабылдауға міндеттенеді және оның мобильді құрылғысына үшінші тұлғалар қол жеткізген жағдайда жеке жауапкершілікте болады.

3.5. Пайдаланушының Қосымшаны пайда табуға немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын өзге де бұзуға бағытталған операцияларды жүзеге асыру үшін пайдалануға құқығы жоқ.

3.6. Пайдаланушы Меншік иесіне Қосымшаның жұмыс істеу мақсаттарына қол жеткізу үшін оның дербес деректерін, сондай-ақ Пайдаланушы өз іс-әрекеттерімен иесіне оларды Қосымшаға орналастыру жолымен көрсететін басқа да деректерді өңдеуге келісім береді.

3.7. Меншік иесі Пайдаланушыға сервистің жұмыс істеуі туралы ақпаратты кез келген тәсілмен жіберуге, оның ішінде жарнамалық, ақпараттық және басқа да хабарламаларды Пайдаланушы көрсеткен электрондық почта мекенжайына немесе телефон нөміріне жіберуге немесе Қосымшада тиісті ақпаратты орналастыруға құқылы.

3.8. Пайдаланушы осы Келісімді бұзушылықтарды анықтаған, карточкалық жүйе немесе электрондық талондар бойынша мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы шартты бұзған не тоқтатқан жағдайда, Меншік иесінің Қосымшаға немесе оның компоненттеріне жеке кіруіне тыйым салуға құқығы бар.

3.9. Меншік иесі осы Келісімнің 3.6-тармағына сәйкес қосымшаның жұмыс істеу мақсаттарына қол жеткізу үшін Пайдаланушының дербес деректерін, сондай-ақ пайдаланушы ұсынған басқа да деректерді өңдеуді жүзеге асыруға құқығы бар.

3.10. Меншік иесі кез келген уақытта осы Келісімнің талаптарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Мұндай өзгерістер Келісімнің жаңа нұсқасы Сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

  1. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Тараптар сервисті пайдалануға байланысты Тараптарға қолжетімді сервисте алмасуды жүзеге асыратын ақпарат пен құжаттарды қорғау мен қауіпсіздіктің барлық қажетті шараларын қабылдауға міндеттенеді.

4.2. Пайдаланушы құпиялылықты сақтау, рұқсатсыз пайдаланудың алдын алу және сәйкестендіру деректерін үшінші тұлғалар тарапынан рұқсатсыз кіруден қорғау бойынша барлық қажетті шараларды дербес қабылдауға міндеттенеді.

4.3. Меншік иесі Пайдаланушының жеке деректеріне, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, сервисті пайдалануға байланысты әзірлеушіге белгілі болған пайдаланушы туралы басқа ақпаратқа қатысты құпиялылықты сақтауға міндеттенеді.

4.4. Меншік иесі Қосымшаның және оның компоненттерінің Меншік иесіне байланысты емес себептер бойынша немесе Қосымшаға және оның компоненттеріне қызмет көрсету бойынша жоспарлы немесе жоспардан тыс іс-шаралар жүргізілген жағдайда туындаған техникалық уақытша іркілістер мен үзілістер үшін жауапкершілікте болмайды, бұл қызмет көрсетуді уақытша тоқтата тұруға әкеп соғуы мүмкін.

4.5. Пайдаланушы осы Келісімнің ережелерін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, сондай-ақ Меншік иесінің заңды талаптарын сақтауға міндеттенеді.

4.6. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Пайдаланушы осы Келісімге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы және заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.

4.7. Пайдаланушы «QazaqOil» қосымшасында жүзеге асыратын барлық іс-әрекеттері үшін жауапкершілікте болады.  

4.8. Пайдаланушы Қосымшаның жаңартуларын өз бетінше бақылауға және құрылғыға Қосымшаның жаңа нұсқасын уақтылы орнатуға міндеттенеді.

4.9. Пайдаланушы кез келген үшінші тұлғаларға логин мен парольді пайдалануға жол бермеуі тиіс.

4.10. Пайдаланушының 4.9-тармақты бұзғандығынан туындауы мүмкін деректердің ықтимал зақымдануы, жоғалуы немесе бүлінуі үшін Меншік иесі жауапкершілікте болмайды.

4.11. Пайдаланушы Қосымшада авторизациялау үшін пайдаланылатын деректерді құпия сақтау үшін тиісті шаралар қабылдауға және Меншік иесіне мұндай деректерді үшінші тұлғалардың пайдалану фактісі туралы дереу хабарлауға міндеттенеді. Пайдаланушы мұндай хабарламаның болмауына байланысты жағымсыз салдардың барлық тәуекелдерін көтереді.

4.12. Пайдаланушы ұялы телефон нөмірін және тіркеу кезінде көрсетілген өзге де деректерді (паспорт деректері, жүргізуші куәлігі және т.б.) ауыстырған жағдайда бұл туралы Меншік иесіне хабарлауға міндеттенеді. Пайдаланушы мұндай хабарламаның болмауына байланысты жағымсыз салдардың барлық тәуекелдерін көтереді.

4.13. Пайдаланушы кез-келген технологияны пайдаланбауға және Меншік иесінің Қосымшасына, мүдделеріне және мүлкіне зиян келтіретін әрекеттерді жасамауға міндеттенеді.

4.14. Қосымшаны пайдалану барысында туындаған қателер немесе ақаулар туралы Пайдаланушы Меншік иесінің қолдау қызметіне хабарлауға міндеттенеді.

4.1.5. Үшінші тұлғалардың Пайдаланушы құрылғысынан Қосымшаны пайдаланғаны үшін Меншік иесі жауап бермейді, осыған байланысты Пайдаланушының құрылғысынан жасалған барлық әрекеттер Пайдаланушының әрекеттері болып саналады. Егер қандай да бір тұлға Пайдаланушының есептік жазбасы арқылы Қосымшаға қол жеткізсе және оны Пайдаланушы атынан пайдалану мүмкіндігі болса, Пайдаланушы бұл туралы Меншік иесіне жазбаша түрде (электрондық почта арқылы) не Қолдау қызметіне хабарласу арқылы дереу хабарлауға міндетті.

4.16. Кез келген үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері, сондай-ақ төлем жүйелерінің, байланыс операторларының іс-әрекеттері Меншік иесінің іс-әрекеті болып табылмайды және Меншік иесі олар үшін жауап бермейді.

4.17. Егер мұндай бұзушылық еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларының әсерінен туындаса, оның ішінде: мемлекеттік билік және/немесе жергілікті өзін-өзі басқару органдарының іс-әрекеттері мен шешімдері, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, басқа да стихиялық әрекеттер, электр энергиясының болмауы және/немесе компьютерлік желінің істен шығуы,  ереуілдер, азаматтық толқулар, тәртіпсіздіктер, Меншік иесінің осы Келісімнің талаптарын орындауына әсер етуі мүмкін кез келген өзге мән-жайлар болса, Меншік иесі жауапкершілікте болмайды.

4.18. Егер бұл Компанияның бақылауынан тыс Пайдаланушының әрекеттерінен/әрекетсіздігінен, оның ішінде Пайдаланушының қате әрекеттерін/әрекетсіздігін жасау нәтижесінде туындаса, Меншік иесі өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікте болмайды.

4.19. Ешбір жағдайда Меншік иесі «QazaqOil» қосымшасын пайдалану немесе пайдалану мүмкін болмауы салдарынан Пайдаланушыға келтірілген кез келген сипаттағы кез келген тікелей, жанама, қасақана, кездейсоқ немесе одан кейінгі залалдарды қоса алғанда, залалдар үшін Пайдаланушы алдында жауапкершілікте болмайды.

4.20. Пайдаланушы тіркеу кезінде берілген телефон нөмірі мен пароль арқылы авторизациядан кейін Қосымша шеңберінде жасалған барлық әрекеттерді, сондай-ақ Пайдаланушының/Пайдаланушы жұмыскерлерінің (жүргізушілерінің) әрекетсіздігін Пайдаланушы жасаған деп есептейтінін түсінеді және келіседі және ол өз бетінше және өз есебінен осындай әрекеттермен/әрекетсіздікпен байланысты Пайдаланушының (жүргізушілердің) жұмыскерлері (оның ішінде осындай әрекеттерді/әрекетсіздікті жасау кезінде жіберілген қателіктер мен дәлсіздіктерге байланысты) барлық салдарлар мен тәуекелдерді көтереді.

4.21. Меншік иесі кез келген сәтте Пайдаланушыдан қосымша шеңберінде көрсетілген деректерді, оның ішінде Пайдаланушы (жүргізушілер) жұмыскерлерін, карталардың деректерін растауды талап етуге және осыған байланысты «PetroRetail» ЖШС қалауы бойынша ұсынылмауы жалған ақпарат беруге теңестірілуі мүмкін растайтын құжаттарды сұратуға құқылы.

  1. Қорытынды ережелер

5.1 Осы Келісімді орындауға байланысты кез келген даулар немесе келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар келіспеушіліктерді соттан тыс тәртіппен келіссөздер жолымен достық тәсілмен шешу үшін барынша күш салатын болады. Дауларды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда барлық даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Меншік иесінің орналасқан жері бойынша сотқа берілуге тиіс.

5.2 Осы Келісім Пайдаланушы үшін Қосымшаны мобильді құрылғыға орнатқан сәттен бастап күшіне енеді және Пайдаланушының қосымшаны пайдаланудың барлық кезеңі ішінде мерзімсіз әрекет етеді.

5.3. Осы Келісімнің күші Қосымшаның барлық кейінгі жаңартуларына/жаңа нұсқаларына қолданылады. Қосымшаның жаңартуын/жаңа нұсқасын орнатуға келісе отырып,  Пайдаланушы Қосымшаның тиісті жаңартулары/жаңа нұсқалары үшін осы Келісімнің шарттарын қабылдайды.

5.4.  Меншік иесінің кез келген уақытта осы Келісімнің талаптарына біржақты тәртіппен өзгерістер енгізуге құқығы бар. Келісім шарттарына енгізілген өзгерістер туралы Пайдаланушының хабарламасы қосымшаның жаңа нұсқасында орналастырылады.

5.5. Осы Келісіммен реттелмеген бөлігінде Меншік иесі мен Пайдаланушының қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

 

Пайдаланушы осы Келісімнің барлық тармақтарымен танысқандығын растайды және оларды сөзсіз қабылдайды.